Regulamin świadczenia usług przez STENERS

utworzony. 21.06.2010, ostatnia modyfikacja 25.12.2014

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Sklepu.

1. Definicje.

STENDERS – Stenders Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-776 / ul. Nowoursynowska 147/4 /KRS 0000160568 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy/NIP 113-24-21-236 /REGON 015459920/.

Sklep - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Stenders, umożliwiająca Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.

Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez STENDERS.

2. Warunki ogólne.

1) Przed dokonaniem zakupu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze Sklepu internetowego STENDERS.

2) Sklep internetowy STENDERS, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.stenders-cosmetics.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3) Użytkownik, na podstawie zamówienia dokonanego zgodnie z procedurą zakupową kupuje, a Sklep sprzedaje produkty wyszczególnione w zamówieniu.

4) Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym Regulaminie.

5) Użytkownik może zmienić zamówienie lub anulować zamówienie, za pośrednictwem e-maila do momentu wysłania przez Sklep zamówionych produktów.

6) Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym STENDERS, podane są w złotówkach i zawierają VAT (są cenami brutto).

7) Oferta proponowana przez Sklep jest zależna od stanu magazynowego firmy.

8) Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

9) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10) Stenders zastrzega sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki rejestracji w naszym Sklepie, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do STENDERS (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia itp.).

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa z Użytkownikiem jest zawierana w momencie, kiedy system Sklepu wysyła Użytkownikowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów (towarów), łączne koszty ponoszone przez Użytkownika, warunki płatności oraz adres, na który mają zostać wysłane produkty.

4. Składanie zamówień

1) Zamówienie może zostać złożone:

* za pośrednictwem procedury zakupów w Sklepie.

2) Po złożeniu zamówienia poprzez Sklep Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.

3) Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

* w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - po tym, jak do Sklep potwierdzi zamówienie.

* w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub ePrzelewem - w chwili autoryzacji karty lub autoryzacji ePrzelewu przez firmę DotPay.

4) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności produktu objętego zamówieniem, Użytkownik jest o tym informowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5) Użytkownik w terminie 2 dni od chwili powiadomienia go przez Sklep o braku produktu podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia). W przypadku braku decyzji Użytkownika we wskazanym wyżej terminie, Sklep zwraca wpłaconą przez Użytkownika kwotę pieniężną.

6) Zamówione produkty Sklep wysyła w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania płatności, chyba że zaznaczono inaczej w informacji przy produkcie, przy czym maksymalny termin wykonania umowy nie może przekraczać 30 dni.

7) Sklep zastrzega prawo odrzucenia błędnie wypełnionych zamówień, których wady nie pozwalają na ich realizację (np. niepełny adres).

5. Formy dostawy produktu

1) Forma dostawy produktu oraz forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez Użytkownika w zamówieniu.

2) Produkt zostaje wydany Użytkownikowi w oryginalnym opakowaniu producenta.

3) Przesyłki dostarcza firma kurierska.

4) Forma dostawy produktu:

* przesyłka kurierska

5) Dostawy realizowane są na terenie Polski.

6. Koszty przesyłki

1) Koszty przesyłki pokazuje Załącznik nr 1.

2) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Aby otrzymać fakturę VAT, Użytkownik składając zamówienie wysyła na adres biuro@stenders.pl dane niezbędne do wystawienia faktury: NIP, nazwę kontrahenta, imię, nazwisko i adres.

3) W przypadku firm wystawiana jest tylko faktura VAT. Dane (NIP, nazwa i siedziba firmy) należy wysłać na adres biuro@stenders.pl podając numer zamówienia.

7. Formy płatności

1) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2) Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

* za zaliczeniem - płatność przy odbiorze kurierowi (GLS)

* kartą płatniczą Visa/Visa Electron i MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro

* przelewem on-line - Transfer with BPH – (BPH Bank Transfer) , Nordea Bank Polska (bank transfer), iPKO, MultiTransfer (MultiBank), mTransfer (mBank), Pay with Inteligo (Inteligo Bank PKO BP), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), ING OnLine (ING Bank Slaski), Pekao24 (Bank Pekao S.A.), Citibank, Kredyt Bank S.A. – KB24, MilleNet (Millennium Bank), Deutsche Bank PBC S.A., Lukas Bank

8. Przesyłki zagraniczne – Sprzedaż realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Zwrot towaru

1) Użytkownik może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed zastrzeżonym terminem. Oświadczenie klienta od odstapienia od umowy powinno byc wysłane w ciągu 14 dni od zakupu na adres biuro@stenders.pl

2) Użytkownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwraca towar w stanie niezmienionym. Użytkownik nie może zwrócić towaru, który był używany lub jest zniszczony. Użytkownik zwraca towar wraz z paragonem lub fakturą.

3) Strony są zobowiązane dokonać zwrotu świadczeń (Sklep zwrot zapłaconej kwoty równej cenie towaru, Użytkownik zwrot towaru) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

4) W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik jest zobowiązany do odesłania towaru na własny koszt. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5) STENDERS nie odbiera przesyłek za pobraniem.

6) Nie jest możliwy zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym STENDERS.

10. Reklamacje

1) Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

2) Jeżeli po otrzymaniu towaru Użytkownik znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą.

3) Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe (imię nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego).

4) STENDERS nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6) Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

11. Odpowiedzialność za korzystanie z Sklepu

STENDERS zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Sklepu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Sklepu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

STENDERS zastrzega, że korzystanie z Sklepu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez STENDERS.

STENDERS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Sklepu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

STENDERS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą wpłynąć na korzystanie z Sklepu.

12. Ochrona danych osobowych

STENDERS:

a) oświadcza, że dostarczenie danych Użytkownika do bazy danych osobowych następuje za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem oprogramowania STENDERS w stosunku, do którego STENDERS przysługują prawa,

b) zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy,

c) zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,

d) oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy,

e) oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

f) oświadcza, że dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom

Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Sklepu jest STENDERS, chyba, że regulamin umieszczony bezpośrednio przy formularzu stanowi inaczej. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez STENDERS.

Zagwarantowanie prawa wyboru dla Użytkownika

Wszyscy Użytkownicy Sklepu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego Sklepu, które wymagają podania tych informacji.

STENDERS zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Sklepu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. STENDERS zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Sklepu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

13. Postanowienia dodatkowe

STENDERS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

STENDERS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

STENDERS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Sklepie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Załącznik nr 1.

Warunki Dostawy

Zakupiony towar wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zatwierdzenia płatności przez system DotPay lub przy płatności gotówką w momencie potwierdzenia zakupów przez Sklep. Zamówienia składać można przez całą dobę za pomocą sklepu www.stenders.pl jednak realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Zakupy są dostarczane przez firmę kurierską. Koszty dostawy zależą od wagi zamówionych produktów i rodzaju płatności.

Cennik Przesyłek przy PRZELEWIE

Waga zamówienia

koszt przesyłki

1000 g

13 zł

3000 g

13,50 zł

10 000g

14,50 zł

31 500g

15,00 zł

50 000g

45,00 zł

100 000g

90,00 zł

 

Cennik Przesyłek przy GOTÓWCE

Waga zamówienia

koszt przesyłki

1000 g

18,50 zł

3000 g

19,00 zł

10 000g

19,50 zł

31 500g

20,00 zł

50 000g

50,00 zł

100 000g

95,00 zł

Obsługa Klienta

+ -