Regulamin konkursu

 

              Regulamin konkursu „Poszukiwacze skarbów Stenders”


                                                 § 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:


1. „Konkurs”– konkurs „„Poszukiwacze skarbów Stenders” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. „Organizator”– Stenders Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160568, NIP 113-24-21-236, REGON 015459920.

3. „Uczestnik”–zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.

5. „Komisja”– Komisja Konkursowa składająca się z  przedstawicieli Organizatora.                                                § 2. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com.

3.Konkurs rozpoczyna się 01 sierpnia 2016r. o godz.18:00, a kończy 07 sierpnia 2016 r. o godz.23:59.

4.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).                                   § 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu

www.facebook.com będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.

 1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

                                                    § 4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu

www.facebook.com posiadający aktywne konto, którzy umieścili zdjęcie odpowiadające zadaniu konkursowemu oraz polubili @StendersPolska na https://www.facebook.com/StendersPolska/

 1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie zdjęcia umieszczonego na koncie Uczestnika w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/) na zasadach określonych poniżej.
 2. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika konkursu na swoim koncie zdjęcia przedstawiającego w sposób kreatywny i/lub zabawny jednego ze składników jaki występuje w produktach marki Stenders, wraz z oznaczeniem konta @StendersPolska w komentarzu. W komentarzu Uczestnik konkursu powinien umieścić również informację:
  1. Nazwę jednego prezentowanego składnika na zdjęciu, który występuje w zaproponowanym produkcie marki Stenders.
  2. Zaproponować produkt marki Stenders jaki odpowiada składnikowi przedstawionemu na zdjęciu.
  3. Na zdjęciu należy umieścić kartkę z napisem @StendersPolska.

  Uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć, nie mniej jednak ilość przesłanych zdjęć nie wpłynie to na wynik konkursu. 

4.Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie

na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

                                              § 5. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Komisja spośród zgłoszeń nadesłanych do dnia 07.08.2016 r. do godziny 23:59, wybierze wśród Uczestników jednego zwycięzcę („Zwycięzca”),którego zadanie konkursowe zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.

2. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi dnia 10.08.2016 r. do godziny 23.59 po przez umieszczenie na profilu @StendersPolska zdaniem Komisji najlepszego zdjęcia.

Komisja Konkursowa przy ocenie zadań konkursowych weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników tzn. zostanie nagrodzony najciekawszy pomysł na zdjęcie.

3. W konkursie przysługuje jedna Nagroda.

4.Organizator, poprzez konto na www.facebook.com poprosi zwycięzcę o podanie

przez wiadomość prywatną swojego adresu i ustali warunki związane z przekazaniem Nagrody.

 

                                                           § 6. Nagroda

 

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią:
  - Płyn micelarny Dzika Róża, koszt jednostkowy 59,00 PLN. Cena zawiera 23% VAT.
  - Serum intensywnie nawilżające Dzika Róża, koszt jednostkowy 129,00 PLN. Cena zawiera 23% VAT.

- Nawilżający żel do twarzy Dzika Róża, koszt jednostkowy 95,00 PLN. Cena zawiera 23% VAT.

2. W konkursie nagrodzona zostanie1 osoba.

3.Zwycięzca otrzyma Nagrodę poprzez wysyłkę kurierską, po przekazaniu Organizatorowi potrzebnych informacji na zasadach, o których mowa w pkt.4§5 powyżej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej.

4.Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

                         § 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji


1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres, ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja -Poszukiwacze skarbów Stenders”.

2.Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do

korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

3.Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.                                                   § 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikiem oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

4.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

 • ·imię i nazwisko,
 • ·adres e-mail,
 • ·adres dostarczenia nagrody,
 • ·numer telefonu.

                                            § 9. Postanowienia końcowe

1.Regulamin będzie dostępny na stronie Stenders po linkiem http://www.stenders-cosmetics.pl/regulamin-konkursu/?___store=default .

2. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części

utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu

-i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;

b)zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części

utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,;

c)udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www

) oraz winnych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;

d)nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części

utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;

e)publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.

udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych) komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f)udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie,

bez ograniczeń terytorialnych;

g)eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

•w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką

egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską,reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

•w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono

-wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

•w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi

-publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

3.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z www.facebook.com. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.instagram.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.

 

Współpraca

+ -

Współpraca